Hallituksen toimintaa vuonna 2022

Hallitus on toiminut vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman 2022-2024 mukaisesti.

6 § Hallitus Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 7-11 muuta varsinaista jäsentä. Jäseniä valittaessa otetaan huomioon eri sukuhaarojen tasapuolinen edustus. Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä voi perustaa tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa-antavia elimiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Seuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.

Kokoukset 2022

Hallitus on piti vuonna 2022 yhdeksän  kokousta, 8 TEAMS kokousta sekä  1 kokoontumiskokouksen Tampereella. Hallituksen jäsenten osallistuminen on ollut kiitettävää. Teams on toiminut kokousalustana hyvin. 

Jokaisessa  hallituksen kokouksessa käsitellään yhdistyksen talous, edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä, tiedottaminen ja muut ajankohtaiset asiat. Toiminta perustuu vuosikokouksessa hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan, johon on erikseen tarkennettu toiminnat vuosittain. 

Vuoden 2022 ja koko toimintakauden 2022-2024 tärkein asia oli sukujuhlan järjestäminen ja suvun tarinalehden toimittaminen. Sukuseuran säännöissä on sukuseuran tarkoitus.  Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Hyssän suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.Hallituksen kokouksiin puheenjohtajan on  laatinut  kokousten esityslistan sekä  teemoittanut kokoukset. Hän on myös vastannut teams kokousten teknisistä järjestelyistä. Kokouksista sihteeri laatii pöytäkirjan,joka lähetetään hallituksen jäsenille kommentoinneille ja pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Nostoja vuoden 2022 kokousten päätöksistä

-Vuonna 2022 päätettiin jäsenmaksun keräämisestä 30€/5 vuotta, jotta saimme pohjakassaa tulevaa sukujuhlaa varten. Pohjana oli edellisten sukujuhlien budjetit ja tiedot lehden kustannuksista. Jäsenmaksuja saatiin kerättyä 104 kpl. 

-Jäsenmaksut ovat 30€ perhekunta 5 vuoden ajalle. Sukuseuran talous oli hyvässä kunnossa lähdettäessä lehden ja juhlan järjestämiseen. Hallituksen kokouksessa 7.4.2022  todettiin, että tilillä oli rahaa 6151,88€. 

Vuoden 2021 lopussa aloitettiin sukujuhlan 2022 suunnittelu ja se jatkui aina 3.9. juhlaan saakka. Sukujuhlan teemana oli ”Nuoret mukaan”.

Juhlaa varten oli tärkeää tehdä jäsentietojen päivittäminen, se suoritettiin vuoden 2022 alussa.

Viestinnässä on käytössä yhdistysavain eli sähköinen GDPR mukainen  ja suojattu jäsenrekisteri. Jäsenrekisterin kautta lähtee jäsentiedotteet. Tiedotteita ja jäsenkirjeitä lähti sekä sähköpostitse, että tekstiviestein 9 kpl. Toinen pääkanava jäsenviestintään on ollut yhdistyksen nettisivut, joista on vastannut puheenjohtaja. 

Tarinalehden toimittamisen vastuuttaminen ja lehden materiaalien kokoaminen oli iso operatiivinen toimi, joka totetutettiin kevään lopussa ja kesän aikana (päätös lehden tekemisestä  tehtiin 16.9.2021). Lehden toimituskuntana toimi hallitus. 

Sukujuhlan viestintäsuunnitelma tehtiin keväällä 2022. Siinä sovittiin myös sukujuhlan tiedottamisesta ennen ja jälkeen juhlan sekä kuvaamisesta. Sukujuhlasta viestittiin tiedottein paikallislehdelle ja jäsenistölle nettisivujen kautta.  

Sukujuhlan käytännön järjestelyt (yhteistyökumppanit, ohjelma, materiaalit, tarjoilut, koristelut, esiintyjät, nettisivujen käyttö jne.) veivät aikaa noin 10 kuukautta.  Sukujuhlasta saatu palaute oli erinomainen.

WhatsUp ryhmä on toiminut hallituksen omana viestintäkanavana.

Sukuseurassamme on 538 jäsentä. Olemme iso sukuseura, jonka jäseniä on monella mantereella. Toiminta jatkuu v. 2023 suunnitellusti.